Polecamy
Taśma paroszczelna wewnętrzna  SWS BASIC +90mm-30m
Taśma paroszczelna wewnętrzna SWS BASIC +90mm-30m
107,00 zł 86,99 zł
szt.
Klamka Roto Swing Secustik
Klamka Roto Swing Secustik
22,00 zł 17,89 zł
szt.
Kotwa montażowa do profili PCV (1,2mm)
Kotwa montażowa do profili PCV (1,2mm)
0,80 zł 0,65 zł
szt.
Klamka Dublin z kluczykiem
Klamka Dublin z kluczykiem
45,00 zł 36,59 zł
szt.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Regulamin określa zasady korzystanie przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

     2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

     1. Sklep- sklep internetowy działający pod adresem www.robdar-okna24.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

     2. Sprzedawca- Firma Handlowo- Budowlana "ROBDAR" Spółka Cywilna Dariusz i Robert Paduch

     z siedzibą w: Jazgarzew, ul. Główna 53, 05-502 Piaseczno,

     NIP: 123-08-98-927, REGON 016306123

     3. Klient- Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

     4. Umowa sprzedaży- Umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiiędzy Sprzedawcą a Klientem.

     5. Umowa- obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

     6. Regulamin- niniejszy Regulamin Sklepu.

     7. Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

     8. Dostawa- oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczaniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w zamówieniu.

     9. Dostawca- oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

    10. Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

    11. Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu Umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

    12. Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    13. Login- oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków     literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

    14. Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    15. Wysyłka- czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

    16. Rejestracja- oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

    17. Strona Internetowa Sklepu- oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający pod adresem www.robdar-okna24.pl 

    18. Towar- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

    19. Użytkownik- użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zmierzający nabyć Towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

     1. Wszelkie prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców formularzy, logotypów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

     2. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

     3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

     4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę ,w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

     5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

IV. REJESTRACJA

     1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

     2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. 

     3. W celu Rejestracji, klient powinien wypełnić formularz Rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

     4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 

     5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

     6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięte, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

     7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, z wyjątkiem loginu.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE- ZAWARCIE UMOWY

     1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

     2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

     3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje poprzez wybór polecenia "DO KOSZYKA"  po podanym Towarem  prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient  po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk "ZAMAWIAM I PŁACĘ". Każdorazowo przez wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

     4. W trakcie procedury składania zamówienia- aż do momentu naciśnięcia na przycisk " ZAMAWIAM I PŁACĘ", Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, jego ilości, sposobu płatności i formy dostawy, danych podanych w formularzu zamówienia.

     5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

     6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

     7. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

     8. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.

     9. W przypadku zamówienia rolet/ moskitier Klient nie ma możliwości dokonania zmian w zamówieniu dokonaniu płatności Sprzedawcy.

   10. Do momentu otrzymania zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonywać zmian w zamówieniu. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu lub maila.

   11. Jeśli po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub Koncie Klienta, gdy Klient jest zarejestrowany w Sklepie Internetowym. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@okna-robdar.pl

   12. W przypadku określonym w punkcie 11, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry (przedpłata) Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie odpowiednią część za niedostępne towary. Zwrot płatności nastąpi na konto bankowe z którego Sprzedawca otrzymał zapłatę.

VI. PŁATNOŚCI

     1. Ceny na Stronie Internetowe Sklepu zamieszczone przy danym towarze:

              - podawane są w polskich złotych

              - cena brutto- zawierają podatek VAT

              - cena netto- nie zawierają podatku VAT

              - nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze Dostawy i składaniu zamówienia.

     2. Koszty Dostawy są uzależnione od wartości zakupionego towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o płatnościach, sposobie i kosztach dostawy znajdują się w zakładce "PŁATNOŚĆ I DOSTAWA".

     3. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary: 

         Gotówka- zapłata gotówką w kasie punktu odbioru osobistego.

         Przedpłata na konto- (płatność w terminie 5 dni) po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail zawierający między innymi numer rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

         Szybki przelew- (płatność realizowana w momencie składania zamówienia) za pośrednictwem kart płatniczych lub korzystając z przelewów elektronicznych. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

     4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

     5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w pkt.3, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

VII. DOSTAWA

     1. Sklep internetowy www.robdar-okna24.pl prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski. Sklep nie prowadzi sprzedaży za granicę. 

     2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

     3. Sprzedawca umieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebne do Dostawy i realizacji zamówienia.

     4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.

     5. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę- uwzględniane są tylko dni robocze. zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

Czas realizacji zamówienia= czas przygotowania zamówienia do wysyłki + czas dostawy.

     6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy w godz. 9-17.

     7. Jeżeli płatność za zamówione towary zostanie zaksięgowana w dzień roboczy do godz.12:00, przygotowanie zamówienia rozpoczyna się tego samego dnia.

     8. Jeżeli płatność zostanie zaksięgowana w dzień roboczy po godz. 12:00, przygotowanie zamówienia rozpocznie się w następny dzień roboczy.

     9. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, Klient powinien odebrać zamówione towary w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przez Klienta.

   10. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

   11. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń przesyłki przy odbiorze, Klient ma obowiązek zażądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego, pod rygorem prawa do nieuznania  zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedającego.

   12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru  do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. W takim przypadku Sprzedawca wyśle ponownie przesyłkę po opłaceniu przez Klienta ponownie kosztów Dostawy.

VIII. REKLAMACJE

     1. Jeżeli zakupiony Towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem (w przypadku niezgodności towaru z Umową) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. W takim wypadku Klient powinien odesłać Towar z dopiskiem "ROBDAR- reklamacja" na adres:

FIRMA HANDLOWO- BUDOWLANA "ROBDAR"Spółka Cywilna Dariusz i Robert Paduch,                                              Jazgarzew, ul. Główna 53, 05-502 Piaseczno (e-mail: sklep@okna-robdar.pl), tel. +48 662 916 217.

     2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o rozpatrzeniu  reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji proszę dostarczyć dowód zakupu towaru.

     3. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

IX. GWARANCJA

     1. Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

     2. W przypadku gdy Towar oferowany rzez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta, warunki gwarancji są doręczone wraz z Towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu Towaru.

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY         

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość zgodnie z poniższymi zasadami:

     1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

     2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

     3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę-                                     FIRMA HANDLOWO- BUDOWLANA "ROBDAR" Spółka Cywilna Dariusz I Robert Paduch,                                             Jazgarzew ul. Główna 53, 05-502 Piaseczno; e-mai: sklep@okna-robdar.pl; tel. +48 662 916 217 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

     4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu ułatwienia dokonania odstąpienia od Umowy załączamy wzór formularza odstąpienia od Umowy. Formularz jest załączony do każdej faktury lub paragonu.

     5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

     6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Sprzedawcy Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar osobiście lub przez osobę wskazaną bezpośrednio do siedziby firmy.

     7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

     8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów.

     9. Wysokość kosztów zwrotu towaru szacowana jest a około 20zł brutto, przy założeniu że przesyłka to jeden element o wadze do 30kg, którego suma wymiarów nie może przekroczyć 220cm, a najdłuższy bok nie może przekroczyć 120cm.

   10. Ze względu na gabaryty i wagę Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka.

   11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   12. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

     Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość  nie                 przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

          - świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

          - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od Umowy;

          - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (rolety, żeluzje, vertikale, moskitiery, parapety, okna, drzwi itp.);

          - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XI. OCHRONA DANYCH ODOBOWYCH

      Administratorem Państwa danych osobowych jest:

      Firma Handlowo- Budowlana "ROBDAR" Spółka Cywilna Dariusz i Robert Paduch

      Jazgarzew, ul. Główna 53

      05-502 Piaseczno

      Tel. +48 696 048 308

           Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem przy spełnieniu warunku wynikającego z art.6 ust.1 lit b RODO, czyli w celu niezbędnych do wykonania zawartej umowy, usługi, jak również w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu dochodzenia praw związanych z zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit f RODO). Ponadto Państwa dane są przetwarzane na potrzeby administracji wewnętrznej, prowadzenia statystyk oraz raportowania wewnętrznego. Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu archiwalnym. W tym przypadku prawnie uzasadniony interes polega na zachowaniu historii współpracy (art.6 ust.1 lit f RODO). Państwa dane (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, lokalizacja) będą udostępniane dla pracowników firmy F.H.B. "ROBDAR" Spółka Cywilna Dariusz i Robert Paduch, dla obsługi informatycznej, księgowej i windykacyjnej Administratora Danych, dla podmiotów współpracujących z Administratorem Danych, w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej art. Przemysłowych oraz wykonywanych usług remontowo- budowlano- montażowych, jak również podmiotom świadczącym działalność pocztową lub kurierską.

Przekazanie danych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

           Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych (art.15 RODO) oraz żądanie ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do przenoszenia (art.20 RODO), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

            Dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy będzie to odpowiednio:

              - czas trwania umowy,

              - czas okresu przedawnienia roszczeń,

              - czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane np. przepisy podatkowe, ,

              - czas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,

              - czas do momentu zgody

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

biuro@okna-robdar.pl

lub za pomocą korespondencji tradycyjnej na adres:

F.H.B. " ROBDAR" Spółka Cywilna Dariusz i Robert Paduch

Jazgarzew, ul. Główna 53

05-502 Piaseczno

                    

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl